Circle the Correct answer

1)    Sparring:

a) Yakusoku Kumite               b) Jiyu Kumite                         c) Kumite

 

2)    Freeing Technique:

a) Nage Waza                         b) Hazushi Waza                     c) Ne Waza

 

3)    Body Shifting:

a) Suri Ashi                             b) TaiSabaki                            c) Zenshin

 

4)    Throwing Technique:

a) Naname                              b) Nage Waza                         c) Gyaku Waza

 

5)    Pushing Hands:

a) Kakie                                   b) Randori                               c) Koshi

 

6)    Three Step Sparring:

a)Sandangi                              b) Ippon Kumite                      c) Kihon Ippon Kumite

 

7)    Pre-arranged Sparring:

a) Yakusoku Kumite               b) Jiyu Ippon Kumite               c)Randori Kumite

 

8)    Diagonally:

a) Naname                              b) Kotae                                  c)Zenshin

 

9)    Heavy/Sticky:

a) Muchimi                              b) Chiru No Chan Chan          c) Chinkuchi Kankin

 

10) Locking Technique:

a) Gyaku Waza                       b) Ura Waza                            c) Kake Waza

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s