Dojo Kun

Hitotsu – Reigi O Omon Zuru Koto
Respect others

Hitotsu – Yuki O Yashinau Koto
Be courageous

Hitotsu – Shinshin O Renmashi Goju Ryu Karate No Shinzui O Kiwameru Koto
Train your mind and body.  Strive to teach the essence of Goju-Ryu

Hitotsu – Dento Karate O Mamori Hibino Tanren O Okotarazu Tsune Ni Kenkyu Kufu O Suru Koto
Practice daily and protect traditional karate-do

Hitotsu – Futofukutsu No Seishin O Yashinau Koto
Never give up

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s